Εργαζόμενοι

Μέσω του γραφ. Υποστήριξης δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους:

Να ενημερωθούν για τις ζητούμενες ειδικεύσεις από την αγοράς εργασίας.

Να καταγράψουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Να πληροφορηθούν για προγράμματα κατάρτισης που τους αφορούν.

Να ισχυροποιήσουν την θέση εργασίας, αποκτώντας νέα επαγγελματικά εφόδια.

Να βελτιώσουν ή να αλλάξουν την θέση εργασίας.

Να επικοινωνήσουν με άλλους απόφοιτους του ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ για την ανταλλαγή επαγγελματικών εμπειριών, σύναψη συμφωνιών κ.α.