Συνεργασίες

Το ΚΕΚ συνεργάζεται με εθνικούς φορείς & επιχειρήσεις για το σχεδιασμό, την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης και των πρωτοβουλιών, καθώς και για την ένταξη στην αγορά εργασίας των ανέργων καταρτιζόμενων.

Συνεργάζεται επίσης με διακρατικούς εταίρους με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα απασχόλησης, κατάρτισης και ανάπτυξης έρευνας, τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων, τις νέες ειδικεύσεις.