Προγράμματα Κατάρτισης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ
ΤΟΕΥΡΩΠΑΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007 - 2013
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «09: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ»
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ
ΕΡΓΟ: Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα κατασκευαστικών/τεχνικών έργων στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου.

Θα υλοποιηθεί τo παρακάτω πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων:


ΝΟΜΟΣ

ΠΟΛΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΩΡΕΣ

ΑΤΟΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΥΒΟΙΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

600

11

ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:
¶νεργοι/ες εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
¶τομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων, τηρουμένων των ανωτέρω προϋποθέσεων
Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) με κριτήριο α) το ετήσιο εισόδημα, β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Αίτηση συμμετοχής
  2. Υπεύθυνη Δήλωση
  3. Πρόσφατη Φωτογραφία (προσώπου)
  4. Παραπεμπτικό από τον ΟΑΕΔ
  5. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής  ταυτότητας (διπλή όψη)
  6. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
  7. Φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ.
  8. Α.Μ. Ι.Κ.Α (εφόσον υπάρχει)
  9. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (εφόσον υπάρχει)
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Θα πραγματοποιηθεί στις 6/11/2009 με ώρα έναρξης 9:30 Πληροφορίες για συμμετοχή:
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα από τη Γραμματεία του ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ καθημερινά και ώρες: 9:30 - 17:00 (τηλ. 22210 28726, 84383, 60180) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: acme@otenet.gr).