Προγράμματα Κατάρτισης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση

ΑΞΟΝΑΣ

Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό

ΜΕΤΡΟ

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπερ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων και υπερ ανέργων σε περιοχές ή τομείς υψηλής ανεργίας

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ (Κυρίως) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Το προτεινόμενο σχέδιο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών (άνδρες και γυναίκες) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΧΑΛΚΙΔΑ

ΩΡΕΣ : 500

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το σχέδιο, μέσω της Κατάρτισης και των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών από ειδικό πιστοποιημένο φορέα (ΚΕΣΥΥ ΝΕΛΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ), προσφέρει στους καταρτιζόμενους σύγχρονες γνώσεις , δεξιότητες και συνεισφέρει αποτελεσματικά στη διαμόρφωση θετικών στάσεων και συμπεριφορών που θα τους προσφέρουν σημαντική επαγγελματική ενίσχυση και θα διευκολύνουν την ένταξή τους ή θα βελτιώσουν τη θέση τους στην τοπική αγορά εργασίας.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Περιγραφή

Ενέργειας

ΚΕΚ

ΦΠΣΥΥ

Ενέργειες Α' Φάσης Κατάρτισης

Χ

 

Ενέργειες Β' Φάσης Κατάρτισης

Χ

 

Ενέργειες ΣΥΥ Α' Κατηγορίας

 

Χ

Ενέργειες ΣΥΥ Β' Κατηγορίας

Χ

Χ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

•  Αίτηση συμμετοχής, την οποία συμπληρώνουν στην Γραμματεία του ΚΕΚ

•  Πρόσφατη Φωτογραφία (προσώπου)

•  Παραπεμπτικό από τον ΟΑΕΔ (ένδειξη : «μακροχρόνια άνεργη/ος άνω των 45»)

•  Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (διπλή όψη)

•  Επικυρωμένο αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (εφόσον υπάρχει)

•  Κάρτα Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ. Επικυρωμένο Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας.

•  Α.Μ. Ι.Κ.Α (εφόσον υπάρχει)

•  Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας

Πληροφορίες για συμμετοχή:

KEK Α CME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

4 Ο χιλ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ & Αμαράντων

τηλ. 22210 60180, 28726.