Προγράμματα Κατάρτισης


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Κοινωνία της Πληροφορίας

ΑΞΟΝΑΣ
Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία

ΜΕΤΡΟ
Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

ΕΡΓΟ
Προγράμματα κατάρτισης «6.500 εργαζομένων σε εξειδικευμένες δεξιότητες

Θα υλοποιηθούν τα παρακάτω προγράμματα κατάρτισης ανέργων:

ΝΟΜΟΣ

ΠΟΛΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΩΡΕΣ

ΑΤΟΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΥΒΟΙΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ

Στελέχη ανάπτυξης εφαρμογών Διαδικτύου και επιχειρησιακών εφαρμογών στο Διαδίκτυο (ηλεκτρονικού επιχειρείν)

250

20

Εργαζόμενοι

ΒΟΙΩΤΙΑ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

250

20

Εργαζόμενοι

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

250

20

Εργαζόμενοι

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ:

οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού, δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι αυτοαπασχολούμενοι, όλων των κλάδων και των τομέων της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ:

Το κόστος συμμετοχής για κάθε καταρτιζόμενο στα προγράμματα της Χαλκίδας και της Λιβαδειάς ανέρχεται στο ποσό των 1.058,25€ και για το πρόγραμμα του Καρπενησίου ανέρχεται στο ποσό των 900,00€. Το ποσό αυτό δύναται να καλυφθεί: α) είτε μετρητοίς, β) είτε από την επιχείρηση από την οποία προέρχονται οι καταρτιζόμενοι, ως δαπάνη μισθοδοσίας.
Διευκρινίζεται ότι το κόστος συμμετοχής των εργαζομένων του δημοσίου τομέα, μπορεί να καλύπτεται μόνο με καταβολή μετρητών.
Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται:

  • 4 βιβλία
  • cd με προσομοίωση θεμάτων εξέτασης
  • Εξετάσεις πιστοποίησης και μία επιπλέον επαναληπτική εξέταση

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

 • Αίτηση (αίτηση)
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Φωτοτυπία Τίτλου Σπουδών
 • Βεβαίωση αποδοχών ή άλλο παραστατικό από το οποίο να προκύπτει η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών τους
 • Υπεύθυνη Δήλωση υποψήφιου (Υπεύθυνη Δήλωση)

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στο ΚΕΚ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα από τη Γραμματεία του ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ καθημερινά και ώρες: 9:30 – 17:00 (τηλ. 22210 28726, 84383, 60180) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: acme@otenet.gr).