Προγράμματα Κατάρτισης


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΜΕΤΡΟ 5

Ανάπτυξη των δεξιοτήτων και προώθηση της απασχόλησης ανέργων στους τομείς του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος

ΕΡΓΟ

Κατάρτιση ανέργων στον τομέα του πολιτιστικού περιβάλλοντος

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από Εθνική Συμμετοχή

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΩΡΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Άνεργοι/ες
Απόφοιτοι Λυκείου & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

400

20

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

Άνεργοι/ες
Απόφοιτοι Λυκείου & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

400

20

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:
Άνεργες/οι, επιδοτούμενες/οι και μη, που έχουν κάρτα ανεργίας, άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδες
Οι άνεργοι με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 3,52 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης. Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικα ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 4,99 ευρώ μικτό. Ειδικά για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτιση. Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους. Ο επιδοτούμενος άνεργος προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσει στον φορέα υλοποίησης πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης, έγγραφο αναστολής της επιδότησής του από τον ΟΑΕΔ.


ΑΙΤΗΣΗ (download)
Οι ενδιαφερόμενες/ νοι για να μετέχουν ως καταρτιζόμενες/οι στο αναφερόμενο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις απο 12/11/2006 εώς 18/12/2006, στο ΚΕΚ ACME Εκπαιδευτική Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Νικολάου Δήμου Καρπενησίου, με τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Συμπληρωμένο ειδικό έντυπο της αίτησης (που θα παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία του ΚΕΚ)
2. Πρόσφατη Φωτογραφία (προσώπου)
3. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλή όψη)
4. Επικυρωμένα αντίγραφα του απολυτηρίου και όποιων άλλων τίτλων σπουδών (π.χ.Η/Υ κ.α.)
5. Κάρτα Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ.
6. Α.Μ. Ι.Κ.Α (εφόσον υπάρχει)
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22370 23035 ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ