Προγράμματα Κατάρτισης


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Κοινωνία της Πληροφορίας

ΑΞΟΝΑΣ

Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία

ΜΕΤΡΟ

Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

ΕΡΓΟ

Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ

Θα υλοποιηθούν τα παρακάτω προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΩΡΕΣ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΟΜΑ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ
ΕΥΒΟΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ Κατάρτιση εργαζομένων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ - ppt 7 100 20 Εργαζόμενοι
ΒΟΙΩΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 4 100 20 Εργαζόμενοι
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 4 100 20 Εργαζόμενοι

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ:

οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού, δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι αυτοαπασχολούμενοι, όλων των κλάδων και των τομέων της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ:

Το κόστος συμμετοχής για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται στο ποσό των 247,35€. Το ποσό αυτό δύναται να καλυφθεί: α) είτε μετρητοίς, β) είτε από την επιχείρηση από την οποία προέρχονται οι καταρτιζόμενοι, ως δαπάνη μισθοδοσίας .

Διευκρινίζεται ότι το κόστος συμμετοχής των εργαζομένων του δημοσίου τομέα, μπορεί να καλύπτεται μόνο με καταβολή μετρητών.

Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται:

•  Δίτομο βιβλίο

•  cd με προσομοίωση θεμάτων εξέτασης

•  Εξετάσεις πιστοποίησης ανά ενότητα και μία επιπλέον επανεξέταση σε κάθε ενότητα

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

  • Αίτηση (αίτηση)
  • Βεβαίωση αποδοχών ή άλλο παραστατικό από το οποίο να προκύπτει η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών τους (για τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη του προγράμματος

•  Υπεύθυνη Δήλωση υποψήφιου (Υπεύθυνη Δήλωση)

•  Βεβαίωση του εργοδότη ή της επιθεώρησης εργασίας για το ωράριο το οποίο απασχολούνται στην επιχείρηση (Βεβαίωση)

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στο ΚΕΚ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα από τη Γραμματεία του ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ καθημερινά και ώρες: 9:30 – 17:00 (τηλ. 22210 28726, 84383, 60180) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: acme@otenet.gr ),