Προγράμματα Κατάρτισης


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση

ΑΞΟΝΑΣ: 4

Ανάπτυξη & προώθηση επιχειρηματικότητας και προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού

ΜΕΤΡΟ: 3

Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις

ΕΡΓΟ:
Κατάρτιση εργαζομένων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

Ο προϋπολογισμός του έργου αποτελείται κατά 50% από δημόσια δαπάνη και 50% από ιδιωτική συμμετοχή. Η δημόσια δαπάνη χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της αποστολής του, η οποία είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης, μέσω της προώθησης της απασχολησιμότητας, του επιχειρησιακού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και της επένδυσης στους ανθρώπινους πόρους, και κατά 25 % από εθνικούς πόρους.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι Εργαζόμενοι σε Επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα, που απασχολούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας 1-50 άτομα.

Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 3,52 € μικτά ανά ώρα κατάρτισης. Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει 80 ώρες θεωρίας (εκτός ωραρίου εργασίας) και 120 ώρες πρακτικής (εντός ωραρίου εργασίας).


ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
SERVICE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
1-50
ΧΑΛΚΙΔΑ
200
25
ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΙ
1-50
ΧΑΛΚΙΔΑ
200
25
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ MARKETING
1-50
ΧΑΛΚΙΔΑ
200
25
SERVICE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
1-50
ΛΙΒΑΔΕΙΑ
200
25

ΑΙΤΗΣΗ (download)
Με την αίτηση του ενδιαφερόμενου στο ΚΕΚ θα πρέπει να κατατεθούν στο ΚΕΚ τα εξής:
1. Πρόσφατη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του ΙΚΑ, όπου θα αναφέρονται οι εργαζόμενοι καταρτιζόμενοι και το σύνολο των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Εφόσον από την τελευταία ΑΠΔ υπάρχουν διαφοροποιήσεις, πρέπει να προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση των αρμοδίων προσώπων των επιχειρήσεων για τις αλλαγές αυτές.
2. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της συνεργαζόμενης επιχείρησης, ότι δεν ανήκει στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο φορέα
3. Συμφωνητικό με την επιχείρηση για την πρακτική άσκηση εντός ωραρίου εργασίας (ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ)

Οι ενδιαφερόμενες/οι να μετέχουν ως καταρτιζόμενες/οι στο αναφερόμενο πρόγραμμα μπορούν να πάρουν πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και για τα δικαιολογητικά συμμετοχής από τη Γραμματεία του ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ (τηλ. 22210 28726, 84383, 60180, e-mail: info@acme.gr) καθημερινά και ώρες: 10 π.μ. - 5μ.μ.