Προγράμματα Κατάρτισης


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΜΕΤΡΟ:1.2
Υποστηρικτικές και Προπαρασκευαστικές (Προκατάρτιση) καθώς και Συνοδευτικές ενέργειες προώθησης της ισότητας των ευκαιριών


ΕΡΓΟ:
Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα ΚΕΚ, για άνεργους παλιννοστούντες , μετανάστες , πρόσφυγες και άνεργους για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από Εθνική Συμμετοχή

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα ΚΕΚ για παλιννοστούντες Άνεργοι/ες ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΛΙΒΑΔΕΙΑ
300
22


ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:
Παλιννοστούντες άνεργες/οι, επιδοτούμενες/οι και μη, που έχουν κάρτα ανεργίας
Οι άνεργοι με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 4,50 ευρώ μικτό ανά ώρα προκατάρτισης. Ειδικά για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η προκατάρτιση. Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η προκατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους. Ο επιδοτούμενος άνεργος προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσει στον φορέα υλοποίησης πριν την έναρξη του προγράμματος προκατάρτισης, έγγραφο αναστολής της επιδότησής του από τον ΟΑΕΔ.

ΑΙΤΗΣΗ (download)
Οι ενδιαφερόμενες/ νοι για να μετέχουν ως καταρτιζόμενες/οι στο αναφερόμενο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις απο 14/12/2005 εώς 13/1/2006, στο ΚΕΚ ACME Εκπαιδευτική Αγ. Αθανασίου 51 Λιβαδειά, με τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Συμπληρωμένο ειδικό έντυπο της αίτησης (που θα παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία του ΚΕΚ)
2. Πρόσφατη Φωτογραφία (προσώπου)
3. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλή όψη) ή διαβατηρίου όπου αναγράφεται ο χαρακτηρισμός παλιννόστηση ή υπάρχει σφραγίδα παλιννόστησης από το αρμόδιο προξενείο
4. Επικυρωμένο αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (εφόσον υπάρχει)
5. Κάρτα Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ.
6. Α.Μ. Ι.Κ.Α (εφόσον υπάρχει)
7. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (ΑΦΜ)

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22210 - 28726, 84383, 60180 ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ