Παρουσίαση της εταιρείας

Γενικά
Η ACME Eκπαιδευτική είναι Κέντρο Eπαγγελματικής Κατάρτισης(ΚΕΚ) και λειτουργεί από το 1992. Έχει την μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας και είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εργασίας με μια από τις υψηλότερες βαθμολογίες στη χώρα. Είναι ένα από τα 2-3 μεγαλύτερα Κ.Ε.Κ. της χώρας που δρούν στην Ελληνική Περιφέρεια, από την άποψη των έργων, του απασχολούμενου Προσωπικού και των Εγκαταστάσεων.

Σκοπός
Σκοπός είναι η επαγγελματική κατάρτιση άνεργων και εργαζομένων και οι συναφείς δραστηριότητες (μελέτες, υπηρεσίες συμβουλευτικής κ.α.)

Οι Εργαζόμενοι
Στο Κ.Ε.Κ. απασχολούνται μόνιμα 16 άτομα, πλέον 6 ακόμα σταθεροί εξωτερικοί συνεργάτες και 6 ακόμη σε στάδιο επαγγελματικής εμπειρίας. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα κατάρτισης , απασχόλησης, υποστήριξης και επιπλέον εμπειρία στη χρήση και ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις επιχειρησιακές ανάγκες εκπαίδευσης.

Εγκαταστάσεις
Το Κ.Ε.Κ. διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις στην Εύβοια (Χαλκίδα), τη Βοιωτία (Λιβαδειά) και την Ευρυτανία (Καρπενήσι), συνολικού εμβαδού πάνω από 1500 τ.μ σε αυτόνομα κτίρια με δικά τους parking. Οι εγκαταστάσεις είναι πλήρως προσβάσιμες και σε Α.Μ.Ε.Α.

(Φωτο. Χαλκίδα)
(Φωτο. Λιβαδειά)
(Φωτο. Καρπενήσι)

Έχει δυναμικότητα 200 εκπαιδευομένων ταυτόχρονα και 30 πλήρως οργανωμένων θέσεων εργασίας

Διαθέτει τεχνολογικό εξοπλισμό μεγάλης αξίας, όπως 60 σύγχρονα συστήματα Η/Υ και περιφερειακών σε δίκτυο με δομημένη καλωδίωση κατηγορίας Ε+ και υποδομή οπτικής ίνας, σύνδεση με γραμμή 512 Kbps, πλατφόρμες δικτυακές και δορυφορικές τηλεκπαίδευσης & τηλεργασιών, ανεπτυγμένα συστήματα παροχής υπηρεσιών μάθησης όπως Smartboard , δύο τηλεφωνικά κέντρα 10 εξωτερικών γραμμών ISDN και 40 εσωτερικών γραμμών, συστήματα τελεομοιοτυπίας κ.α.

Προγράμματα Κατάρτισης
Έχει υπερδεκαετή εμπειρία στο σχεδιασμό-υλοποίηση -διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης, κοινοτικών πρωτοβουλιών κ.α.

Μεταξύ άλλων έχει υλοποιήσει περί τα 400 προγράμματα κατάρτισης-απασχόλησης και συμβουλευτικής, περί τις 100.000 ώρες κατάρτισης, για πάνω από 4000 καταρτιζόμενους.

Εχει σχεδιάσει αρκετά μεγάλα προγράμματα στις κοινοτικές Πρωτοβουλίες Απασχόληση (NOW για τις γυναίκες, HORΙZON για τα Α.Μ.Ε.Α., YOUTHSTART για νέους, INTEGRA για αποκλειόμενους κ.α.) και EQUAL, εκ των οποίων τα περισσότερα εγκρίθηκαν.

Έχει μετάσχει στην υλοποίησή τους με πάνω από 40 διαφορετικές ενέργειες.

Έχει ακόμα σχεδιάσει, συντονίσει, υλοποιήσει και διαχειριστεί αρκετά προγράμματα Κοινωνικού Αποκλεισμού, Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης, Ολοκληρωμένα Προγράμματα για Γυναίκες κ.α.

Ακόμη μετέχει σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Leonardo D.V., IST, SOKRATES κ.α.

Συνεργάζεται με αρκετούς κρατικούς φορείς, επιχειρήσεις , καθώς και με Πανεπιστήμια , Ιδρύματα εκπαίδευσης, έρευνας κ.α.

Συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Ιταλία, Αγγλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Πολωνία κ.α.).